KVALITET & MILJÖ

Att skydda miljön och förbättra säkra arbetsförhållanden och förhindra miljöförstöring är alltid överst på företagets prioriteringslista.

MILJÖSTRATEGI

Ansvarsfullt tänkande som genomsyrar hela livscykelprocessen.

PRODUKTLIVSCYKEL

Vi strävar efter att göra våra produkter mer hållbara genom att använda kvalitetsmaterial, ny teknik och professionell och pålitlig kundservice. På så sätt satsar vi på åtgärder som bidrar till den cirkulära ekonomin och gör så att den övergripande påverkan från våra produkter blir mindre än effekterna av de enskilda stegen i produktionsprocessen.

INITIATIV

Vi stöttar aktivt initiativ som arbetar för att bidra till att hjälpa naturen, och försöker regelbundet ta fram nya idéer för ett miljövänligare agerande inom företaget.
Fundamentalt för oss är att sopsortera och välja energisnåla lösningar i alla företagslokaler. När vi ordnar företagsevent undviker vi helt engångsprodukter som inte går att återvinna, och när vi beställer gåvor väljer vi praktiska produkter som är lokalt tillverkade och miljövänligt förpackade.
Vi strävar efter att effektivisera vår elförbrukning genom att använda mer energisnåla produkter och vid inköp av företagsbilar föredrar vi att investera i elbilar och laddhybrider.

AVFALLSHANTERING

Företagets mål är, bland annat, att största möjliga del av det avfall vi genererar ska kunna användas för material- eller energiåtervinning.

Endast 11 % av LINETs genererade avfall hamnar på tippen, medan 85 % kan återvinnas och 4 % används till energi.
 

VATTEN

Mängden spillvatten som släpps ut i naturen ligger i linje med LINETs långsiktiga vattenmål. Eftersom vi följer gällande regler för tillåtna nivåer av förorenande ämnen håller spillvattnets innehåll en hållbar nivå.
 
Vi vill förbättra kvaliteten på spillvattnet genom att inrätta en ny vattenreningsanläggning och helt undvika situationer som leder till försämrade vattenförhållanden eller förorenat yt- och grundvatten.

MATERIAL OCH FÖRPACKNING

LINETs produktion utgår enbart från material med minimal miljöpåverkan – som inte innehåller farliga ämnen baserade på kadmium, kvicksilver, asbest, polyklorerade bifenyler eller freoner.
 
Inga trädetaljer görs av tropiskt virke (mahogny, rosenträ, ebenholts, teak el.dyl.) eller virke som kommer från Amazonasområdet eller liknande regnskogar.
 
Produkterna innehåller stål, plast och elkomponenter som kan återvinnas – i syfte att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas vid slutet av produktens livscykel.

TRANSPORT OCH FRAKT

Vi arbetar på att bygga upp ett distributionsnätverk som är effektivt, säkert och miljövänligt – vi är fast beslutna att minska bränsleförbrukningen, så vi arbetar med våra leverantörer för mesta möjliga förbättringar på båda sidor.

Vi jobbar för användningen av företagsbilar med låga koldioxidutsläpp och uppmuntrar aktivt våra medarbetare att cykla, samåka eller åka kollektivt.

KOLDIOXIDAVTRYCK

Vi försöker ständigt hitta åtgärder som syftar till koldioxidneutralitet samtidigt som vi optimerar energi- och resursförbrukning, råvaruåtgång och avfallsgenerering för att i mesta möjliga mån använda förnybara resurser.
 
Vi är fast beslutna att förbättra effektiviteten i LINETs verksamhet och spara energi i varje enskild del av produktionen.

LAG- OCH REGELEFTERLEVNAD

LINET Group har tagit fram ett integrerat styrsystem för att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet, och oberoende internationella certifieringsorgan kan bekräfta att systemet är effektivt.
 
Vi på LINET är stolta över att vara kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt de internationella standarderna ISO, MDSAP and MDR.
 
Vi arbetar i enlighet med miljöledningssystemet som följer den internationellt erkända standarden ISO 14001.

FÖRORDNINGEN OM MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MDR introducerar nyare och strängare krav på lanseringen av medicintekniska produkter och deras distribution inom EU med huvudsyftet att förbättra den kliniska säkerheten och spårbarheten för alla medicintekniska produkter.
Den introducerar även den nya centrala europeiska databasen över medicintekniska produkter (EUDAMED), där alla medicintekniska produkter som släpps på marknaden i EU kommer att registreras, med mera.
 
Redan i augusti 2021 godkändes vi i kvalitetssystemsgranskningen enligt MDR.

LADDA NER VÅR ESG-RAPPORT FÖR 2024

Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta med lika stort fokus på samhälls- och miljöfrågor som på ekonomiska vinster och tillväxt. Miljöskydd, säkra arbetsförhållanden och god bolagsstyrning står som alltid överst på företagets prioriteringslista.

 
E = environment (miljö)
S = social (samhällsansvar)
G = governance (bolagsstyrning)

Hör av dig för att få mer information om LINET

Kontakta vår kundrådgivning