Etik och efterlevnad

På LINET Group med dotterbolag är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet ärligt, utan korruption och mutor, och att upprätta och underhålla ett verkningsfullt program för regelefterlevnad.

STRATEGI FÖR ETIK OCH REGELEFTERLEVNAD

business

KONTINUITETSPLAN

LINETs kontinuitetsplan omfattar förebyggande åtgärder, beredskap, respons och återställning vid en kritisk incident och dess effekter.
 
Målet med denna plan är att:
– utvärdera risker
– definiera och prioritera kritiska företagsfunktioner
– specificera omedelbar respons vid kritisk incident
– specificera strategier och åtgärder som måste vidtas för att LINET ska kunna fortsätta verka

UPPFÖRANDEKOD

I vår uppförandekod fastställs de riktlinjer som gäller för att vi ska följa lagen och agera enligt de strängaste etiska förhållningssätten i vårt dagliga arbete.

NÖJDA KUNDER

Eftersom återkoppling från kund är av yttersta vikt för oss gjorde vi en kundundersökning för att mäta Net Promoter Score (NPS). NPS är ett nyckeltal som används för att mäta kundnöjdhet och hjälper oss att förstå hur våra kunder ser på våra produkter och tjänster.
 
Vårt sammantagna NPS-resultat blev 32, vilket är över genomsnittet för B2B-företag.

FINANSIELL RAPPORTERING

Vi på LINET upprätthåller interna kontroller för finansiell rapportering i syfte att sköta våra affärer och tillgångar på bästa sätt, och för att säkerställa integriteten och tillförlitligheten i våra finansiella rapporteringsprocesser och vår information.

INNOVATION

Vi arbetar ständigt för att hitta nya tekniska lösningar och förbättringar som gör oss unika och oslagbara. Samtidigt står vi fast vid målet att fokusera på bättre resultat för patienter och effektivare arbetsflöden för vårdpersonal. Våra produkter är därför utformade för att kunden ska kunna utnyttja LINETs tekniska och funktionella potential till fullo.

LINET har 72 patent och 94 varumärken.

VAL AV LEVERANTÖRER

Innan vi etablerar ett samarbete utför vi en granskning där vi undersöker om leverantören uppfyller våra kriterier. Vi undersöker sådant som trovärdighet, arbetsmiljö och produktionsförhållanden. Naturligtvis tittar vi på specifikationerna för enskilda anbud, avtal och produkternas kvalitet och certifiering.
With our key suppliers, we operate an automatic monthly feedback system that comprehensively evaluates suppliers’ performance.
 
För våra viktigaste leverantörer har vi ett automatiskt system med månatlig feedback och genomgripande utvärdering av varje leverantörs resultat. 80–90 % av våra leverantörer finns inom EU.;

LADDA NER VÅR ESG-RAPPORT FÖR 2024

Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta med lika stort fokus på samhälls- och miljöfrågor som på ekonomiska vinster och tillväxt. Miljöskydd, säkra arbetsförhållanden och god bolagsstyrning står som alltid överst på företagets prioriteringslista.

 
E = environment (miljö)
S = social (samhällsansvar)
G = governance (bolagsstyrning)

Hör av dig för att få mer information om LINET

Kontakta vår kundrådgivning