GDPR

Information om behandling av personuppgifter på LINET Group

Vem behandlar dina uppgifter

På denna webbplats finns all information om de personuppgifter som vi behandlar i samband med besök vår webbplats, våra procedurer och dina rättigheter. Information i detta avsnitt följer Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 [1], i fortsättningen kallad ”GDPR”.
 
Vem behandlar dina uppgifter?
Vi, LINET spol. s r.o. [2] är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Vårt företag ingår i den internationella koncernen LINET Group SE [3], där även andra tillverkare av hälso- och sjukvårdsprodukter samt filialer i olika länder ingår. Dessa företag kan behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvarig.
 
Dina personuppgifter kan behandlas ytterligare av följande personuppgiftsbiträden endast om avtal om behandling av personuppgifter har ingåtts som garanterar att integriteten skyddas:
 
Företagets namn ID-nr Uppgifternas syfte och innehåll
ACTUM+, s.r.o. 2785307 Direktreklam – cookies, e-postadress
Dial Telecom, a.s. 28175492 Drift av webbplats – IP-adress, aktivitet
Internet Projekt, a.s. 26432552 Utveckling och administration av webbplatser – IP-adress, verksamhet, cookies, innehåll i skickade formulär
Dessutom kan dina personuppgifter komma att bearbetas i samband med följande tjänster som vi använder oss av på vår webbplats:
 
Namn på tjänst Länk Uppgifternas syfte och innehåll
Facebook Ads www.facebook.com/ads Riktad annonsering (endast om du samtycker till det)
LinkedIn Campaign Manager www.linkedin.com Riktad annonsering (endast om du samtycker till det)
Google Ads ads.google.com Riktad annonsering (endast om du samtycker till det)
Salesforce Pardot E-postkampanjer (endast om du samtycker till det)
Vimeo https://vimeo.com/solutions/marketing Direktreklam (endast om du samtycker till det)
 
Vi använder verktyget Google Analytics för att samla in webbplatsstatistik på vår webbplats och vi har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte föra vidare personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för tydligt definierade ändamål, en sammanfattning finns här.
 
IP ADDRESS
Vi behöver din IP-adress, annars kan vi inte visa vår webbplats för dig. I syfte att säkerställa vår webbplats säkerhet sparar vi din IP-adress tillsammans med datum för besöket i besöksloggen i 30 dagar efter ditt senaste besök, därefter tas uppgifterna bort.
 
COOKIES
Vi använder flera typer av cookies på vår webbplats:
 
Tekniska cookies och preferenscookies
Tack vare dessa cookies kommer vår webbplats ihåg t.ex. det språk som du har valt. Dessa cookies behandlar inte några personuppgifter och används endast i detta syfte. Dessa cookies sparas i din webbläsare tills du tar bort dem.
 
Analytiska cookies
Vi använder verktyget Google Analytics på vår webbplats för att mäta besök på webbplatsen, men vi skickar inte några personuppgifter. Analytiska cookies sparas i din webbläsare i högst två år efter ditt senaste besök.
 
Reklamcookies/div>
Vi använder tjänster från Facebook Ads och DoubleClick på vår webbplats för riktad reklam, men endast om du givit ditt samtycke till det. Mer information om cookies för dessa tjänster finns på www.facebook.com/ads och www.doubleclick.net.
 
Nyhetsbrev
Vi skickar vårt nyhetsbrev till våra kunder, anställda och till personer som har registrerat sig för att få det, i detta fall på vår webbplats, och som har givit sitt samtycke till att ta emot meddelanden från företaget. Den fullständiga versionen av samtycket och erbjudandet att registrera sig för att få nyhetsbrevet finns på www.linet.com/cs.
 
Kontaktformulär
Kontaktformuläret kan användas för att fråga oss om någonting eller för att börja diskutera ett samarbete. I kontaktformulär behandlar vi ditt namn, information om ditt företag och mejladress. Vi behandlar dessa uppgifter endast i syfte att skapa ett erbjudande av våra tjänster, samtal om ett erbjudande eller för att svara på din fråga, som längst 12 månader efter att formuläret skickades, såvida inte du givit ditt samtycke till fortsatt behandling av dina uppgifter.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att:
 
- Begära information från oss om behandling av personuppgifter
- Få åtkomst till, korrigera och radera dina behandlade personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem
- Invända mot behandling av personuppgifter
- Återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter
 
Kontakta oss eller tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen om du tvivlar på att vi uppfyller våra skyldigheter i samband med behandling av personuppgifter
You can write to [email protected], or refer in person at Želevčice 5, Slaný, Czech Republic about the abovementioned requirements.
 
Du kan återkalla ditt samtycke enligt förfarandet i texten för respektive samtycke till behandling av personuppgifter.

Informationsmeddelande

Information om behandling av personuppgifter i företaget LINET spol. s.r.o.
Kära kunder, medicinska specialister och intresserade av våra produkter,
Syftet med detta dokument är att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter som en del av vårt marknadsföringsarbete och utvecklingen av nya produkter. Detta dokument svarar på alla frågor om behandlingen av dina personuppgifter och beskriver dataskyddsförordningen som vi följer, liksom dina lagstadgade rättigheter.
 
Information om den personuppgiftsvariga
Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) är vi, företaget LINET spol. s.r.o. [2] Vårt företag ingår i den internationella koncernen LINET Group SE [3], där även andra tillverkare av medicinska produkter samt filialer i olika länder ingår. Dessa företag kan behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller gemensamt personuppgiftsansvarig.

Regler för behandling av personuppgifter (integritetsskyddspolicy)

Juridisk giltighet och transparens
Vi behandlar dina personuppgifter enligt ett antal rättsliga grunder. Om vi har ingått ett avtal, eller under den tid som vi endast förhandlar, är behandlingen av dina personuppgifter föremål för rättslig grund för avtalets genomförande. Vi skulle inte behöva dina personuppgifter, men behandlingen av dem krävs av lagstiftningen, och därför behandlar vi sådana uppgifter på grund av våra lagstadgade skyldigheter.
 
Om vi redan har ingått ett avtal är vårt mål att du ska får maximal nytta av våra produkter. Av denna anledning skickar vi till exempel nyhetsbrev med produkttips, inbjudningar till utbildningar och mässor samt annan användbar information. Dessutom kan våra försäljare kontakta dig och erbjuda en passande uppgradering eller ändring av en produkt. Allt detta sker med vårt berättigade intresse som grund.
 
Om du inte är kund hos oss och vi fortsätter att skicka vårt nyhetsbrev till dig, grundas det på det samtycke som du har givit oss. Du kan ha givit ditt samtycke på webbplatsen, i ett social nätverk, på en mässa eller en konferens.
 
All information om särskilda metoder för behandling av personuppgifter finns i detta dokument, i informationen om behandling av personuppgifter eller i samtyckets text där samtycket är rättslig grund.
 
Syfte med behandling
All information som vi behandlar, behandlas i ett tydligt angivet syfte. Nedan finns en översikt över de syften som vi arbetar med. Andra uppgifter där syftet för behandlingen inte längre föreligger, tas bort eller anonymiseras av oss.
 
Minimering av uppgifter och uppgifternas korrekthet
Vi behandlar endast sådana uppgifter som vi verkligen behöver för ett särskilt ändamål. Ibland ber vi dig att uppdatera dina uppgifter så att vi kan säkerställa att de stämmer.
 
Tidsbegränsning
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som specificeras i den särskilda samtyckestexten. Om rättslig grund är uppfyllandet av ett avtal, behandlar vid uppgifterna under avtalets giltighetstid. Vi kan därefter behandla dina personuppgifter på grund av vårt berättigade intresse (t.ex. för vårt eget företagsarkiv eller för försvar vid en eventuell rättslig tvist), som regel i 5 år efter avtalets slut. Behandling på grund av en juridisk skyldighet baseras på juridiska bestämmelser med särskilda tidsbegränsningar.
 
Integritet och sekretess
Behandlingen av dina personuppgifter sker till största del elektroniskt. Alla system testas regelbundet och säkras mot oavsiktliga dataläckor. Alla anställda på företaget LINET som arbetar med dina uppgifter utbildas noggrant genom våra interna riktlinjer.
 
Alla pappersdokument säkras, och våra anställda utbildas även i hur dessa material ska hanteras.

Syften med personuppgiftsbehandling

Behandling av uppgifter med ditt samtycke
Behandling av dina uppgifter med ditt samtycke är frivilligt. Om du inte vill ge oss ditt samtycke kommer uppfyllandet av ett avtal inte att påverkas. I enlighet med ditt samtycke utför vi följande aktiviteter:
 
1. Kundvård - aktiviteter som inte är föremål för ett avtals genomförande och inte kan anses vara vårt berättigade intresse
 
2. marknadsundersökning
 
3. utveckling och framställning av våra produkter
 
4. erbjudande av produkter och tjänster

 
Datakällor
Vi erhåller dina personuppgifter direkt från dig vid förhandlingen av ett avtal eller i enlighet med ditt samtycke. I vissa fall använder vi offentliga datakällor från tredje part som är behöriga att hantera dina uppgifter och att föra dem vidare till oss..

 
Uppgifternas omfattning
För ovan nämnda ändamål behandlar vi följande kontaktuppgifter (förnamn och efternamn, befattning, företag, telefonnummer och mejladress) samt även:

1. I syfte att utveckla våra produkter: Information om din utbildning, födelsedatum

2. I syfte att utbilda om våra produkter: Deltagande i utbildningar, testresultat

 
Behandlingsmetod
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen i elektronisk form, manuellt endast i vårt företags informationssystem. Dina uppgifter behandlas av våra anställda och tredje part – personuppgiftsbiträden med vilka vi har skriftliga avtal som garanterar samma sekretessnivå som vi själva tillämpar.

 
Överföring av personuppgifter till andra länder
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen i Tjeckiska Republiken och i andra länder i Europeiska Unionen (EU). Även om vårt företag LINET Group SE även är verksamma utanför EU överförs inte personuppgifter från europeiska kunder till länder utanför EU.

 
Återkallande av samtycke
För vissa ändamål kan vi endast behandla dina personuppgifter med ditt samtycke. Detta samtycke är frivilligt och du kan återkalla det när som helst på det sätt som anges i respektive samtycke eller genom ovan nämnda kontakt. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Men dina personuppgifter kan behandlas för andra ändamål på grund av juridiska skyldigheter.

- Rätt till åtkomst
Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter. Vi behandlar din begäran kostnadsfritt och utan fördröjning. Som en del av din rätt till åtkomst förser vi dig även med en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

- Rätt till korrigering och begränsning av behandling
Om du anser att dina personuppgifter är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära korrigering av dessa uppgifter och att behandlingen av dessa upphör tills bristerna åtgärdats. Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter för de valda ändamålen.

- Rätt att bli glömd
Du kan be oss att radera dina personuppgifter. Vid ett samtycke betraktas en begäran om radering av uppgifter som ett återkallande av ditt samtycke, vid förhandling av ett avtal kommer denna begäran att leda till att förhandlingen avslutas.

- Rätt till invändning
Du kan när som helst invända mot behandlingen med ditt berättigade intresse som rättslig grund (se ovan). Om invändningen avser behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för dessa ändamål. I övriga fall behandlar vi dina personuppgifter endast om vi har allvarliga berättigade skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.
 
 
Mer information
Om du har tvivel om något beträffande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss för en förklaring. Vid klagomål kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen.

 

[1] regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council of 27 april 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing directive 95/46/es.
[2] l i n e t spol. s r.o., with registered office in želevčice 5, slaný, 274 01, company id no. 00507814, registered in the commercial register maintained at the municipal court in prague, section c, section 163.
[3] linet group se with registered office in keerweer 42, dordrecht, 3316 ka, netherlands.
style=" "="">