KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečnějších pracovních podmínek a prevence znečištění patří trvale k hlavním prioritám naší společnosti.

ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE

Odpovědné uvažování v průběhu celého životního cyklu produktu.

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Usilujeme o prodloužení životnosti našich produktů prostřednictvím vysoce kvalitních materiálů, technologií a profesionálního a spolehlivého poprodejního servisu. Tím se zapojujeme do činností, které přispívají k cirkulární ekonomice a mají menší celkový dopad na naše produkty.

INICIATIVY

Aktivně podporujeme iniciativy, které se zabývají činnostmi přispívajícími k ochraně životního prostředí, a pravidelně se snažíme rozvíjet nové nápady na ekologičtější chování ve společnosti.
 
Zásadní je pro nás třídění odpadu a volba energeticky úsporných řešení ve všech firemních prostorách. Při firemních akcích se striktně vyhýbáme nerecyklovatelným jednorázovým předmětům a i při výběru dárků vybíráme produkty lokální výroby, s ekologickými obaly a praktickým využitím.
 
Snažíme se maximalizovat efektivitu využívání elektrické energie prostřednictvím úspornějších zařízení a při nákupu firemních vozidel preferujeme investice do elektromobilů a plug-in hybridů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cílem společnosti je mimo jiné zajistit, aby co největší podíl vyprodukovaného odpadu byl předán k dalšímu využití materiálu nebo energie.
 
Pouze 11  % produkovaného odpadu společnosti LINET končí na skládkách, 85 % tvoří recyklovatelný odpad a 4 % odpadu se využívá energeticky.
 
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ 
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. LINET je se součástí kolektivního systému REMA Systém, a.s.. Více zde

VODA

Množství odpadních vod vypouštěných do přírody je v souladu s dlouhodobými cíli společnosti LINET v oblasti vodního hospodářství. Kvalita odpadních vod zůstává na udržitelné úrovni díky dodržování aktuálně přípustných úrovní znečištění.
 
Provozem nové čistírny odpadních vod chceme zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod a důsledně předcházet mimořádným událostem, které by vedly k zhoršení stavu nebo ohrožení podzemních či povrchových vod.

MATERIÁLY A OBALY

LINET vyrábí pouze z materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí, které neobsahují nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polychlorovaných bifenylů nebo freonů.
 
Dřevěné díly se nevyrábějí z tropických dřevin (např. mahagon, palisandr, eben, týk) ani ze dřeva pocházejícího z oblasti Amazonie nebo dalších deštných pralesů.
 
Produkty obsahují recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – za účelem optimální recyklace na konci životního cyklu produktu.

DOPRAVA

Pracujeme na vytvoření distribuční sítě, která je efektivní, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Snažíme se snižovat spotřebu pohonných hmot, proto s dodavateli vyvíjíme co největší oboustranné úsilí směřující ke zlepšení. 
 
Podporujeme také používání nízkouhlíkových firemních automobilů a aktivně podporujeme zaměstnance v tom, aby jezdili na kole nebo autem společně a využívali hromadnou dopravu.

ZPRÁVA ESG - ROK 2022

Jsme pevně odhodláni nastavit hodnoty a cíle tak, abychom se zaměřili na sociální a environmentální otázky stejnou měrou jako na zisky a ekonomický růst. Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečnějších pracovních podmínek a zajišťování  správy a řízení patří trvale k hlavním prioritám naší společnosti.
 
E = environment (životní prostředí)
S = social (společenské hodnoty)
G = governance (správa a řízení)

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI LINET

Kontaktujte naše zákaznické centrum