KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečnějších pracovních podmínek a prevence znečištění patří trvale k hlavním prioritám naší společnosti.

ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE

Odpovědné uvažování v průběhu celého životního cyklu produktu.

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Usilujeme o prodloužení životnosti našich produktů prostřednictvím vysoce kvalitních materiálů, technologií a profesionálního a spolehlivého poprodejního servisu. Tím se zapojujeme do činností, které přispívají k cirkulární ekonomice a mají menší celkový dopad na naše produkty.

INICIATIVY

Aktivně podporujeme iniciativy, které se zabývají činnostmi přispívajícími k ochraně životního prostředí, a pravidelně se snažíme rozvíjet nové nápady na ekologičtější chování ve společnosti.
 
Zásadní je pro nás třídění odpadu a volba energeticky úsporných řešení ve všech firemních prostorách. Při firemních akcích se striktně vyhýbáme nerecyklovatelným jednorázovým předmětům a i při výběru dárků vybíráme produkty lokální výroby, s ekologickými obaly a praktickým využitím.
 
Snažíme se maximalizovat efektivitu využívání elektrické energie prostřednictvím úspornějších zařízení a při nákupu firemních vozidel preferujeme investice do elektromobilů a plug-in hybridů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cílem společnosti je mimo jiné zajistit, aby co největší podíl vyprodukovaného odpadu byl předán k dalšímu využití materiálu nebo energie.
 
Pouze 11  % produkovaného odpadu společnosti LINET končí na skládkách, 85 % tvoří recyklovatelný odpad a 4 % odpadu se využívá energeticky.
 
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ 
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. LINET je se součástí kolektivního systému REMA Systém, a.s.. Více zde

VODA

Množství odpadních vod vypouštěných do přírody je v souladu s dlouhodobými cíli společnosti LINET v oblasti vodního hospodářství. Kvalita odpadních vod zůstává na udržitelné úrovni díky dodržování aktuálně přípustných úrovní znečištění.
 
Provozem nové čistírny odpadních vod chceme zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod a důsledně předcházet mimořádným událostem, které by vedly k zhoršení stavu nebo ohrožení podzemních či povrchových vod.

MATERIÁLY A OBALY

LINET vyrábí pouze z materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí, které neobsahují nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polychlorovaných bifenylů nebo freonů.
 
Dřevěné díly se nevyrábějí z tropických dřevin (např. mahagon, palisandr, eben, týk) ani ze dřeva pocházejícího z oblasti Amazonie nebo dalších deštných pralesů.
 
Produkty obsahují recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – za účelem optimální recyklace na konci životního cyklu produktu.

DOPRAVA

Pracujeme na vytvoření distribuční sítě, která je efektivní, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Snažíme se snižovat spotřebu pohonných hmot, proto s dodavateli vyvíjíme co největší oboustranné úsilí směřující ke zlepšení. 
 
Podporujeme také používání nízkouhlíkových firemních automobilů a aktivně podporujeme zaměstnance v tom, aby jezdili na kole nebo autem společně a využívali hromadnou dopravu.

UHLÍKOVÁ STOPA

Neustále přijímáme opatření zaměřená na uhlíkovou neutralitu při současném snižování spotřeby energie a přírodních zdrojů, surovin a produkce odpadů s cílem maximalizovat využívání obnovitelných zdrojů.
 
Usilujeme o zvyšování efektivity provozu společnosti LINET a úsporu energie při jednotlivých výrobních činnostech.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ve skupině LINET jsme zavedli integrovaný systém řízení, který zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu našich produktů. Nezávislé mezinárodní certifikační orgány potvrdily jeho účinnost.
 
Společnost LINET je hrdým držitelem certifikátů QMS (Quality System Management) a EMS (Environmental Management System) podle mezinárodních norem ISO, MDSAP a MDR.
 
Pracujeme v rámci systému environmentálního managementu, který je v souladu s mezinárodně uznávanými normami ISO 14001.

NAŘÍZENÍ O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

MDR zavádí nové a přísnější požadavky na umísťování zdravotnických prostředků a jejich distribuci v rámci EU s hlavním cílem zlepšit klinickou bezpečnost a sledovatelnost všech zdravotnických prostředků.
 
Zavádí také novou centrální evropskou databázi zdravotnických prostředků (EUDAMED), kde budou registrovány všechny zdravotnické prostředky uváděné na trh EU  a mnoho dalšího.
 
V srpnu 2021 jsme již úspěšně prošli auditem systému kvality podle MDR.

ZPRÁVA ESG - ROK 2022

Jsme pevně odhodláni nastavit hodnoty a cíle tak, abychom se zaměřili na sociální a environmentální otázky stejnou měrou jako na zisky a ekonomický růst. Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečnějších pracovních podmínek a zajišťování  správy a řízení patří trvale k hlavním prioritám naší společnosti.
 
E = environment (životní prostředí)
S = social (společenské hodnoty)
G = governance (správa a řízení)

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI LINET

Kontaktujte naše zákaznické centrum