Etika a Compliance

Skupina LINET a všechny její dceřiné společnosti se zavázaly vykonávat obchodní činnost čestně  bez používání korupčních praktik nebo úplatkářství a zavést a uplatňovat účinný program Compliance.

STRATEGIE ETIKY A COMPLIANCE

business

KONTINUITA PODNIKÁNÍ

Plán kontinuity podnikání skupiny LINET zahrnuje prevenci, připravenost, reakci a obnovu v souvislosti s kritickou událostí a jejími dopady.
 
Cíle tohoto plánu jsou následující:
– provést posouzení řízení rizik 
– definovat a upřednostnit kritické podnikové funkce 
– podrobně popsat okamžitou reakci na kritickou událost 
– podrobně popsat strategie a opatření, které je třeba přijmout, aby společnost LINET mohla pokračovat v činnosti

ETICKÝ KODEX

Náš Etický kodex stanovuje zásady, kterými se musíme řídit, abychom při svých každodenních pracovních činnostech dodržovali zákony a jednali v souladu s nejvyššími etickými standardy.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Pravidelně provádíme  průzkum spokojenosti zákazníků, který měří skóre NPS (Net Promoter Score).  Cílem NPS je dlouhodobé sledování vývoje zákaznické spokojenosti.
 
Náš celkový výsledek NPS je 32, což je mezi firmami z oblasti B2B považován za nadprůměrný výsledek.

FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ

Ve společnosti LINET zavádíme a uplatňujeme vnitřní kontroly finančního výkaznictví, abychom mohli řídit a chránit své podnikání, majetek a zajišťovat integritu a spolehlivost našich procesů a informací v oblasti finančního výkaznictví.

INOVACE

Pracujeme na nových technických řešení a vylepšení, díky nimž budeme jedineční. Chceme nadále zjednodušovat  práci zdravotníkům a pomáhat zlepšovat stav pacientů. Proto jsou naše produkty navrženy tak, aby zákazník mohl maximálně využít jejich technologický a funkční potenciál.

Skupina LINET je držitelem 72 patentů a 94 ochranných známek.

VÝBĚR DODAVATELŮ

Před navázáním každého partnerství provádíme audit, jehož účelem je ověřit, zda daný dodavatel splňuje naše kritéria. Prověřujeme jeho podnikatelskou důvěryhodnost, pracovní prostředí a výrobní postupy. Samozřejmě zohledňujeme specifika jednotlivých nabídek, zakázek a kvality a také certifikace produktů. 
 
U hlavních dodavatelů máme nastavený automatický měsíční systém zpětné vazby, který komplexně vyhodnocuje výkonnost dodavatelů.
 
80–90 % našich dodavatelů je ze zemí EU.

ZPRÁVA ESG - ROK 2022

Jsme pevně odhodláni nastavit hodnoty a cíle tak, abychom se zaměřili na sociální a environmentální otázky stejnou měrou jako na zisky a ekonomický růst. Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečnějších pracovních podmínek a zajišťování  správy a řízení patří trvale k hlavním prioritám naší společnosti.
 
E = environment (životní prostředí)
S = social (společenské hodnoty)
G = governance (správa a řízení)

Financované projekty

Společnost LINET realizuje projekty financované za podpory Evropské unie zaměřené především na výzkum, vývoj a inovace, ale také na podporu rovných pracovních příležitostí a vzdělávání odborné veřejnosti.

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI LINET

Kontaktujte naše zákaznické centrum