logo

Společnost LINET v rámci svých aktivit dlouhodobě usiluje o co nejširší aplikaci principů společensky odpovědného podnikání. Na lokální úrovni se firma soustředí především na podporu vzdělávání a zaměstnanosti a celkový rozvoj domovského, slánského regionu.

Podpora školství

LINET cooperates very closely with secondary schools – here, the doors are open to students interested in gaining experience who often begin their main employment here after graduation. As regards its field of focus and its own development centre, LINET is closely interconnected with technical universities, especially with the Faculty of Biomedical Engineering at the CTU. Here, LINET's key experts act as mentors, conduct lectures and collaborate on final graduation research papers.

Zaměstnanecké sbírky

LINET velmi intenzivně spolupracuje se středními školami – studenti se zájmem o praxi zde mají otevřené dveře a nezřídka k nám po škole nastupují do hlavního pracovního poměru. V souvislosti s oborovým zaměřením a vlastním vývojovým centrem je LINET úzce propojený také s technickými vysokými školami, zejména s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství. Klíčoví odborníci LINETu zde působí jako mentoři, vedou přednášky a spolupracují na absolventských závěrečných výzkumných pracích.

Zaměstnanci mají od vedení firmy maximální podporu v dobrovolnických aktivitách, při pořádání sbírek apod., v tomto ohledu mimo jiné pravidelně funguje zapojení do aktuálních sbírek Nadace Člověk v tísni, ale zaměstnanci LINETu přispívají lidem v nouzi i v rámci jiných charitativních projektů. Zakladatel společnosti Zbyněk Frolík kromě různých charitativních aktivit podporuje také projekt Dobrý anděl, jak jednorázovými dary, tak pravidelnou měsíční finanční podporou.

Spolupráce s Kontem Bariéry

Pod patronací Konta Bariéry vznikl v roce 2012 Nadační fond LINET. Finance rozdělované v rámci Nadačního fondu LINET jsou určené zejména rodinám v tíživé životní situaci a pomáhají lidem se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností, kteří pobývají nebo chtějí pobývat v domácím prostředí. Podpora čerpaná z tohoto fondu je určena na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. A LINET také průběžně poskytuje věcné dary v podobě lůžek, antidekubitních matrací a dalšího vybavení.

Zaměstnanci LINETu se každoročně zapojují do dalšího projektu Nadace Konto bariéry. V rámci běžecké charitativní akce Run and Help přispívají určitou částkou za každý uběhnutý kilometr na handicapované děti či jiné znevýhodněné.

More information here

Spolupráce s Transparency International a Nadačním fondem proti korupci

LINET jako příklad úspěšného a přitom férového a podnikání finančně podporuje obě organizace zaměřené na odhalování korupce a nečestného přístupu v podnikání i ostatních sférách společenského života. Podporuje tím svoji vizi, že v podnikání lze prorazit i bez úplatkářství, styků s mafiány nebo nekalými praktikami.